Lời bài hát Một Triệu Khả Năng / 一百万个可能 – Christine Welch

Một Triệu Khả Năng / 一百万个可能 - Christine Welch

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Một Triệu Khả Năng / 一百万个可能
Ca sĩ: Christine Welch
Sáng tác: unknown
Album: Một Triệu Khả Năng / 一百万个可能
Ngày ra mắt: 06/09/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Một Triệu Khả Năng / 一百万个可能 – Christine Welch

Yōujìng chuāngwài, mǎn dì pìan pìan hán huā
yī shùnjiān, yǒnghéng de shíchā wō zài mían bèi lǐ
qīngtīng tà xuě tīng chénmò de shēngyīn
piāo xuěcáng yǒnghéng de shēnyǐng xuě shù xìa děng nǐ
zài yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng
gāi xìang qían zǒu hùozhě jìxù děng?
Zhè dōng yè li yǒu bǎi wàn gè bù quèdìng
jìan rù shēnyè hùo qī pàn tiānmíng?
Ýun kōng de lèi yī rú bīnglíng jíejīngle chéng xuěhuā chúi
zhè yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng
wō jìn mían bèi hùo mìan dùi hánlěng

yōujìng hán fēng chuī lái yī lǚ shēngyīn
yī shùnjiān, kànzhe nǐ zǒu jìn
nuǎnle wǒ dōng xīn
qīngtīng tà xuě tīng chénmò de shēngyīn
piāo xuěcáng yǒnghéng de shēnyǐng
xuě shù xìa děng nǐ
zài yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng
gāi xìang qían zǒu hùozhě jìxù děng?
Zhè dōng yè li yǒu bǎi wàn gè bù quèdìng
jìan rù shēnyè hùo qī pàn tiānmíng?
Ýun kōng de lèi yī rú bīnglíng jíejīngle chéng xuěhuā chúi
zhè yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng
wō jìn mían bèi hùo mìan dùi hánlěng

nà wǎnshàng hùi shì nǎge shùnjiān
shuō hǎo de ài hùi bù hùi gǎibìan
ér nǐ ràng wǒ páihúai zài qiānlǐ zhī wài yeah nǐ ràng wǒ děngle hǎojiǔ baby

túrán jiān nà shì nǎge shùnjiān
nǐ zhōngýu chūxìan jìushì nàgè shùnjiān
děngle hǎojiǔ rěn bù zhù shēnshǒu nàgè shùnjiān

zài yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng
gāi xìang qían zǒu hùozhě jìxù děng?
Zhè shēnyè li yǒu bǎi wàn gè bù quèdìng
jìan rù dōng lín hùo zǒuxìang jiēdēng?
Ýun kōng de lèi yī rú bīnglíng jíejīngle chéng xuěhuā chúi
zhè yī shùnjiān yǒu yībǎi wàn gè kěnéng
nuǎn zhè dōng xīn hùo mìan dùi hánlěng
gāi xìang qían zǒu hùozhě jìxù děng?
Jìan rù dōng lín hùo zǒuxìang jiēdēng?
Wō jìn mían bèi hùo mìan dùi hánlěng?
Nuǎn zhè dōng xīn hùo mìan dùi hánlěng?