Giấc Mơ Con Có Mẹ - Liêng Kiếng Quang

Lời bài hát Giấc Mơ Con Có Mẹ – Liêng Kiếng Quang

Bài hát: Giấc Mơ Con Có Mẹ Ca sĩ: Liêng Kiếng Quang Hòa lòng vào bầu trời Nắng sớm mai Giấc mơ Mang con thơ đến mẹ Mẹ hiền từ…

Read more »
Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) - Liêng Kiến Quang

Lời bài hát Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) – Liêng Kiến Quang

1. Na-mô Rát-tna-tra-ya-ya Na-ma A-ri-ya A-wa-lô-ki-tê-swa-ra-ya (Nam-mô Hắc-ra-đát-na-đa-ra-dạ-da Nam-mô A-rị-da Bà-lô-kiết-đế-thước-bát-ra-da) 2. Bô-ti-sát-twa-ya Ma-ha-sát-twa-ya Ma-ha-ka-lu-ni-ka-ya (Bồ-đề-tát-đỏa-bà-da Ma-ha-tát-đỏa-bà-da Ma-ha-ca-lô-ni-ca-da) 3. Om Sa-wa-ra-ba-yê Su-tha-na-ta-si-ya Na-ma-skrít-twa I-mâm (Án Tát-bàn-ra-phạt-duệ Số-đát-na-đát-tỏa Nam-mô-tất-kiết-lật-đỏa Y-mông) 4.…

Read more »
Đại Bi Tâm Chú - Liêng Kiếng Quang

Lời bài hát Đại Bi Tâm Chú – Liêng Kiếng Quang

Bài hát: Đại Bi Tâm Chú Ca sĩ: Liêng Kiếng Quang Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam…

Read more »
Lạy Phật Quan Âm - Lê Sang

Lời bài hát Lạy Phật Quan Âm – Lê Sang

 Bài Hát: Lạy Phật Quan Âm Ca Sĩ: Lê Sang Dưới tòa sen vàng Con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm Người đã cho con Niềm tin yêu giữa…

Read more »
Mẹ Từ Bi - Phương Nghi

Lời bài hát Mẹ Từ Bi – Phương Nghi

 Bài hát: Mẹ Từ Bi Ca sĩ: Phương Nghi Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm…

Read more »
Quan Thế Âm Mẹ Hiền - Kim Linh

Lời bài hát Quan Thế Âm Mẹ Hiền – Kim Linh

 Quan Thế Âm mẹ hiền Kim Linh Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát ! Mẹ Quán Thế…

Read more »
Mẹ Từ Bi - Kim Linh

Lời bài hát Mẹ Từ Bi – Kim Linh

 Mẹ từ bi Kim Linh Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô…

Read more »
Lạy Phật Dược Sư - Kim Linh

Lời bài hát Lạy Phật Dược Sư – Kim Linh

 Lạy phật dược sư Kim Linh Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Một nén hương thơm con xin dâng lên Người Đức Phật Dược Sư Mười…

Read more »
Diệu Pháp Liên Hoa - Kim Linh

Lời bài hát Diệu Pháp Liên Hoa – Kim Linh

 Diệu pháp liên hoa Kim Linh Lạy Đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật Nay con phát nguyện rộng Thọ trì Kinh Pháp Hoa. Lời Kinh…

Read more »
Đạo Tràng Tịnh Độ - Kim Linh

Lời bài hát Đạo Tràng Tịnh Độ – Kim Linh

 Đạo tràng tịnh độ Kim Linh Một đạo tràng trang nghiêm. Một đạo tràng thanh tịnh. Cùng niệm A Di Đà. Dù đi, đứng, nằm, ngồi. Đều nhất tâm…

Read more »