Lời bài hát Người Tôi Yêu Chính Là Em / 我爱的就是你 – Lưu Giai

Người Tôi Yêu Chính Là Em / 我爱的就是你 - Lưu Giai

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Người Tôi Yêu Chính Là Em / 我爱的就是你
Ca sĩ: Lưu Giai
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 05/09/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Người Tôi Yêu Chính Là Em / 我爱的就是你 – Lưu Giai

Wúlùn wǒ zǒu dào nǎlǐ dōu bùnéng tíngzhǐ xiǎng nǐ
qīn’ài de zài wǒ xīnlǐ méi rén bǐ nǐ gèng měilì
xiǎng qīngchàng do re mi wèi nǐ pǔ xìa yīdùan xúanlǜ
ràng xīngxīng jiě kāi tónghùa gùshì zhōng de mídǐ

Oh my god wǒ yǐjīng ài shàng tā zhēnshí de biǎodá
xìang hēle qígùai yàoshuǐ zhōngle mófǎ
jiē shàng liūliū dá dá háishì bùxiǎng húi jiā
yīgè rén kànzhe dìanyǐng zuǐ lǐ júezhe bào mǐhuā

oh oh měi fēn měi miǎo dōu xiǎng hé nǐ tōng dìanhùa
fēi dào bālí tiětǎ xìa zìzài de hē nǎi kā
qù bǎi mù dá kàn huǎ héshā tìao sēn bā
diǎnránle huǒbǎ wǒmen jìnqíng chàng ba

wǒ yào ài ài ài de jìushì nǐ kě’ài nǚhái
tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
gēn wǒ lái ye ye shuǎi shuǎi màozi yīqǐ wāi wāi dài
quán shìjìe wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi

kàn chuāngwài chūxìan cǎihóng tiānkōng jìu hùi fàngqíng
gōngzhǔ hé wángzǐ jùqíng hài nǐ kū hóngle yǎnjīng
lìuhécǎi nǐ zǒng ýing diǎn shuāngrén fèn bīngqílín
ràng suǒyǒu qíngdí dǎnqìe bǐ shéi quántóu gèng ỳing

nǐ xìang zuǒ zǒuxìang yòu zǒu wǒ péi nǐ zuǒyòu
mǎn nǎozi dōu shì nǐ bù zài xiǎng mǒu mǒu mǒu
jiāotōng dēng qiēhùan hóng húang lǜ lìan’ài yào zūnxún de guīlǜ
bíe zhěng tiān tòngkū líu tì túrán yòu xìao de xìang hēle fēngmì
Baby baby honey you like s sweet candy
chéngbǎo de jiāoxiǎng qǔ hēng chàngzhe do re mi fa so la ci
dī dī súishí súidì call nǐ
hey come on come on wǒ xíngyǐngbùlí

wǒ yào ài ài ài de jìushì nǐ kě’ài nǚhái
tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
gēn wǒ lái ye ye shuǎi shuǎi màozi yīqǐ wāi wāi dài
quán shìjìe wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi

àiqíng xìang lóngjuǎnfēng wǒmen bèi jùan rù qízhōng
jìushì yào ài de tiānbēngdìlìe hōng hōnglóng lóng
ài nánmiǎn hùi shīkòng yě bíe zhuāng kělían chóng
xìanrù mígōng jīngkǒng shāng tòng nán zùo yīngxíong
xǐhuān nǐ xìao a xìang xiānyàn de huā
tōutōu chúan de qínghùa bèi bào chéng bāgùa
jiě kāi ài de mìmǎ kāixīn wǒ súibìan shuā
di la di di la di zhouỳǔ bèi shīfǎ
oh xiǎng nǐ oh ài nǐ zài yīqǐ yǒngyuǎn yǒngyuǎn bù fēnlí

wǒ yào ài ài ài de jìushì nǐ kě’ài nǚhái
tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
gēn wǒ lái ye ye shuǎi shuǎi màozi yīqǐ wāi wāi dài
quán shìjìe wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi

wǒ yào ài ài ài de jìushì nǐ kě’ài nǚhái
tiānshàng xīngxīng wǒ wèi nǐ zhāi suǒyǒu zhàng dān wǒ lái mǎi
gēn wǒ lái ye ye shuǎi shuǎi màozi yīqǐ wāi wāi dài
quán shìjìe wǒ zhǐ ài nǐ yīgè yǒng bù yán gǎi

Di La Di Di La Di ài de jìushì nǐ