Hòn Vọng Phu - Châu Thanh, Lệ Thủy, Bảo Trang

Lời bài hát Hòn Vọng Phu – Châu Thanh, Lệ Thủy, Bảo Trang

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đuổi theo lối sông. Phiá cách quan xa trường, quan voi quân…

Read more »