Hữu Duyên Vô Mệnh - Đinh Kiến Phong, HTM

Lời bài hát Hữu Duyên Vô Mệnh – Đinh Kiến Phong, HTM

Trải nhiều vỡ tan Gặp nhiều trái ngang hoang tàn Tim cũng có vết thương lòng nặng mang Đường tình bão giông cuộc đời kiến phong ngỡ bình yên hóa…

Read more »