38 Độ 6 / 38度6 - Hắc Long

Lời bài hát 38 Độ 6 / 38度6 – Hắc Long

逃不出你的左右 Táo bù chū nǐ de zuǒyòu 像魚在沙裏遊 xìang ýu zài shā lǐyóu 明知道沒盡頭 míng zhīdào méi jìntóu 卻不怕頭破血流 què bùpà tóu pò xiě líu 愛你是海市蜃樓 ài nǐ shì hǎishìshènlóu…

Read more »