Nếu Biết Trước Sẽ Buồn - Hast

Lời bài hát Nếu Biết Trước Sẽ Buồn – Hast

VER 1 Nếu biết trước sẽ buồn thì bận tâm chi những tiếng yêu Nếu biết trước sẽ đau thôi đừng bận tâm về chuyện ngày sau Cũng chẳng phải…

Read more »