Ơi Ơi Ơi - MIN, Hứa Kim Tuyền

Lời bài hát Ơi Ơi Ơi – MIN, Hứa Kim Tuyền

I’m a not a wonder woman Just a normal woman Em luôn tự chủ cuộc đời chính mình Mấy “việc công” chẳng lo gì Mấy “việc tư” chẳng sá chi…

Read more »